Tag Archives: พิมพ์หนังสือสวดมนต์

พิมพ์หนังสือสวดมนต์ได้บุญอย่างไร

พิมพ์หนังสือสวดมนต์1

 

การพิมพ์หนังสือสวดมนต์ขึ้นเป็นธรรมทานในสมัยที่ยุคปัจจุบันกำลังขาดแคลนธรรมะอย่างมาก จึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุโมทนา ผู้ใหญ่หลายคนมักสอนว่าให้สวดมนต์เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อท่องจดจำหลักคำสอนไว้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเพื่อให้เกิดผลแก่การป้องกันภัยอันตรายต่างๆ การสวดมนต์นั้นคือการใช้สติปัญญาพิจารณาไปตามบทสวดทำให้ผู้ที่สวดมนต์ถึงจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนานั่นก็คือความพ้นทุกข์

ผลบุญจากการพิมพ์หนังสือสวดมนต์ เป็นธรรมทาน

– คนป่วยเรื้อรังจะหายจากโรค

– ทำให้ขจัดเคราะห์ภัยใหญ่ๆ กลายเป็นภัยเล็ก

– เมื่อจะลงมือทำอะไรก็จะมีคนมายื้นมือให้ความช่วยเหลือ

– ครอบครัววงศ์ตระกูลจะมีผู้สืบทอดและเจริญ รุ่งเรืองยิ่งขึ้น

– บุตรหลานที่เกเรจะกลับกลายเป็นคนดี

– มีความสิริมงคลแก่บ้านเรือน

– กรรมจากอดีตชาติจะลบล้างน้อยลง

– เป็นบารมีคุ้มครองให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข

– มีบุญวาสนาและทำให้มีอายุยืนยาว

ข้อดีของการพิมพ์หนังสือสวดมนต์

– พิมพ์ถวายวัดต่างๆ เป็นธรรมทานแก่ผู้ที่มาทำบุญที่วัด

– พิมพ์แจกในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ไทย และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น

– พิมพ์แจกในงานบุญต่างๆ เช่น งานผ้าป่า งานกฐิน  เป็นต้น

– พิมพ์แจกเพื่อสร้างบุญบารมีแก่ตนเอง และครอบครัว

– พิมพ์แจกเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ญาติพี่น้องและบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

– พิมพ์แจกนักเรียน คุณครู ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ