Tag Archives: เครื่องกำเนิดไฟ

ภารกิจของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบลำดับชั้นแม่เหล็กวน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสไฟตรง จะมีการใช้มอเตอร์จากไฟฟ้าจากภายนอก  พร้อมด้วยในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรงข้ามกับมอเตอร์ ใช้แรงจากข้างนอกหมุนขดลวด ตัดกับสนามแม่เหล็ก เกิดแรงเคลื่อนตัวกระแสไฟเหนี่ยวนำขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟกระแสตรง โดยมีแต่ด้านบวกอันเดียว ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจะ ต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสไฟตรง เป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับมีวงแหวนลื่น มีรูปพรรณเป็นแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนตัวจะทำเอาได้กระแสไฟฟ้าวิ่งกลับไปกลับคืนในวงจร จึงเรียกว่าไฟกระแสสลับ

กระแสไฟสลับในแบบขั้นตัวดึงดูดหมุน จะใช้วิธีหมุนขั้วตัวดึงดูดที่อยู่บนแกน ทำให้เส้นแรงตัวดึงดูดผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่บนเปลือก ทำให้เกิดแรงกระตุ้นกระแสไฟฟ้าบนท้ายขดลวดทองแดง แบบนี้มิต้องมี Slip Ring พร้อมด้วยแปรงถ่าน เพื่อให้นำพาความดันไฟฟ้าไปใช้งาน แต่ทว่ามีแปรงถ่านพร้อมกับ Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง ที่ผูกอยู่บนแกนตัวดึงดูด เพื่อให้ใช้สำหรับป้อนไฟกระแสตรงไปเลี้ยงดูขดลวดทองแดง เพื่อที่จะจัดทำความแรงของสนามไฟฟ้า

กระแสไฟสลับในแบบไม่มีแปรงถ่าน มีการทำงานออกเป็นส่วนๆ โดยขอเสนอ Automatic Voltage Regulator (A.V.R.) หมายถึงชุดควบคุมแรงกระตุ้นกระแสไฟฟ้าที่นำไปใช้ผลงานให้นิ่ง ซึ่งเป็นหน้าที่ควบคุม อย่างอัตโนมัติ หลักปฏิบัติงานของ A.V.R. เป็นการชักนำไฟฟ้ากระแสสลับที่เกิดจาก Stator Coil มากลายเป็นกระแสไฟตรง จ่ายเข้า Exciter Field Coil โดยจำนวนรวมกระแสไฟตรงจะมีการควบคุมให้มากหรือน้อยตามสภาวะการของแรงดันกระแสไฟฟ้าจาก Stator Coil โดยเป็นไปอย่างโดยอัตโนมัติ มีระบบ 1 เฟส และ ระบบ 3 เฟส  ไม่ก็ 3 เฟส 4 สาย แบ่งตามนั้นออกไป ซึ่งจริงๆแล้วนั้นจักมีหลายชุดตามความพอประมาณ